Privacybeleid

De Verkoper is verplicht de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de privacy van de gebruikers van de online shop te beschermen. De Verkoper zal de verzamelde persoonlijke informatie enkel gebruiken om de diensten die hij aanbiedt te leveren. De Verkoper respecteert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de privacy van de gebruikers van de online shop, en zal daarom de nodige stappen ondernemen om deze te beschermen tegen eventuele schendingen en misbruiken. Persoonlijke gegevens van gebruikers zijn een van de gebieden waaraan de Verkoper buitengewone zorg en aandacht besteedt, wetende de gevoelige aard van dit gebied.

 

Gebruik van persoonlijke gegevens

Met het oog op het verlenen van de diensten die hij aanbiedt, verzamelt, beheert, verwerkt en bewaart de Verkoper de volgende persoonlijke informatie:

- naam en achternaam

- leveringsadres

- naam van het bedrijf of de rechtspersoon (indien de gebruiker een rechtspersoon is)

- fiscaal nummer van de rechtspersoon (indien de gebruiker een rechtspersoon is)

- e-mailadres (gebruikersnaam)

- telefoonnummer

- land van verblijf

- andere informatie die de gebruiker vrijwillig in de formulieren van de webwinkel invult

- andere informatie die de gebruiker later vrijwillig aan zijn profiel toevoegt.

De Verkoper is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door de gebruiker ingevoerde informatie.

 

Cookies en IP-adressen

Bij het begin van elk bezoek aan de online winkel wijst de Verkoper elke gebruiker een cookie toe ter identificatie, om de winkelwagen te controleren en de traceerbaarheid te verzekeren. Cookies worden enkel in het geheugen van de server opgeslagen voor de duur van het bezoek aan de online winkel en worden na een uur van inactiviteit verwijderd. De Verkoper kan ook enkele permanente cookies opslaan op de computer of het apparaat van de gebruiker, zoals het gecodeerde gebruikersidentificatienummer om de gebruiker te identificeren bij het volgende bezoek aan de online winkel of de productbeoordeling, waardoor de gebruiker weet welke artikelen hij al heeft beoordeeld, en indirect ook externe cookies van Google Analytics die dienen om het websitebezoek te analyseren. De Verkoper kan deze gegevens in een anonieme samengevatte vorm gebruiken voor statistische analysedoeleinden. Met het oog op de online veiligheid verzamelt de Verkoper ook IP-adressen van waaruit de gebruikers toegang hebben tot de online winkel.

 

 

Geheimhoudingsverklaring voor persoonlijke gegevens en privacy van de gebruiker

In overeenstemming met de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens, is de Verkoper verplicht de persoonsgegevens van de gebruikers van zijn online winkel te beschermen. De Verkoper zal in geen geval persoonlijke of andere gebruikersinformatie aan een derde verstrekken en zal een derde geen inzage geven in persoonlijke of andere gebruikersinformatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, tenzij de nationale autoriteiten hierom verzoeken, indien een dergelijke verplichting in de wet is vastgelegd of indien te goeder trouw wordt aangenomen dat een dergelijke handeling noodzakelijk is voor procedures voor rechtbanken of andere overheidsinstanties en voor de bescherming en uitoefening van de legitieme belangen van de Verkoper.

Alle persoonlijke en andere informatie die de gebruiker zal verstrekken bij de registratie in de online winkel, evenals bij het bestellen en kopen van producten, met inbegrip van de inhoud van bestellingen, zal worden beschermd in overeenstemming met de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De Verkoper zal alleen contact opnemen met de Koper door middel van communicatie op afstand indien de Koper hiertegen uitdrukkelijk geen bezwaar maakt. Reclamemails zullen ingrediënten bevatten die duidelijk en ondubbelzinnig als reclameboodschappen zullen worden bestempeld, de afzender zal duidelijk worden vermeld, acties, speciale kortingen en andere marketingtechnieken zullen duidelijk als zodanig worden gemarkeerd met duidelijk omschreven voorwaarden voor deelname daaraan, er zal duidelijk worden aangegeven hoe men zich kan afmelden voor het ontvangen van reclameboodschappen, de wens van de Koper om geen reclameboodschappen te ontvangen zal door de Verkoper uitdrukkelijk worden gerespecteerd. De Verkoper kan gegevens in een anonieme samengevatte vorm gebruiken voor statistische analyse doeleinden. De vertrouwelijkheid van persoonlijke en andere gebruikersinformatie zal op geen enkele wijze worden geschonden.

De Verkoper zal de persoonlijke informatie van gebruikers in de verzameling van persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de periode die strikt noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor de persoonlijke informatie wordt verzameld en beheerd.

Voor de Leveringsdienst zal de Verkoper enkel de nodige informatie verstrekken voor de levering van de in de online winkel gekochte producten (informatie over de ontvanger en het adres voor levering). De Verkoper zal contact opnemen met de gebruiker via e-mail als dat nodig is voor de uitvoering van de aankoop in de online winkel, en via het contact telefoonnummer alleen als er een probleem is tijdens het proces van registratie of het doen van een aankoop in de online winkel.

 

 

Uitvoering van het privacybeleid

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, heeft de Verkoper de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de Regels voor de Bescherming van Persoonsgegevens.

Alle vaste of parttime medewerkers van de Verkoper die toegang hebben tot persoonlijke en andere gebruikersinformatie zijn bekend met de bepalingen van de Regels voor de Bescherming van Persoonsgegevens en de plicht tot bescherming van persoonlijke en andere gegevens, en zijn verplicht zich te houden aan deze bepalingen over de bescherming van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de privacy van gebruikers online winkel. De plicht om persoonlijke en andere gegevens te beschermen is van kracht in de tijd, zelfs nadat de relatie met de Verkoper is beëindigd.

Geregistreerde gebruikers kunnen op elk moment stoppen met het gebruik van de online winkel en kunnen hun registratie intrekken. Door dit te doen, moeten zij de Verkoper in kennis stellen van de annulering van de registratie door middel van een schriftelijke verklaring. Alvorens een verklaring van annulering van de registratie af te leggen, moet de Gebruiker alle uitstaande verplichtingen vereffenen die voortvloeien uit de in de online winkel gedane aankopen. De Verkoper zal ook in het geval van de annulering van de registratie de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de privacy van de gebruikers van de online winkel beschermen onder dit Privacybeleid.